1 mar 2012

Dlaczego biskup łowicki zakazał informowania o niebezpieczeństwie podziemnego składowania CO2 ?W związku niebezpieczeństwem grożącym mieszkańcom Kutna, Łowicza i okolic,
wynikającym z objęcia tego terenu:
 • koncesjami dla amerykańskiej firmy FX Energy Poland na rozpoznawanie i poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego, automatycznie z mocy ustawy zmieniąjacej się w koncesje na wydobywanie tychże węglowodorów (odwiert w Gołębiewie Nowym),
 • koncesją dla Elektrowni Bełchatów na deponowanie skroplonego CO2 w pokładach struktury geologicznej Wojszyce obejmującej wspomniany teren, (odwiert w Julianowie)
Teresa Wojda w imieniu Inicjatywy Obywatelskiej podjęła następujące działania:
 • rozmowa ze starostą łowickim i złożenie pisma w dniu 17.02.2012r. (treść tego pisma w artykule: http://bejda.blogspot.com/2012/02/smiercionosny-ogromny-podziemny-magazyn.html
 • telefoniczne rozmowy z radnymi powiatowymi, z kapłanami kilku parafii,
 • spotkanie z przewodniczącym rady powiatu łowickiego,
 • wielokrotne, bezskuteczne próby przekonania redaktorów Radia Victoria do ostrzegania społeczeństwa przed niebezpieczeństwami. Odmowę uzasadniono zakazem księdza dyrektora i Biskupa Łowickiego.
 • nawiązanie kontaktu z redaktorem Radia Maryja, który zaprosił T.Wojda do udziału w audycji "Piękna nasza Polska cała" z jednoczesnym zastrzeżeniem uniknia tematu gazu ziemnego a ograniczeniem się tylko i wyłącznie do tematu składowania CO2.Krytyczne wypowiedzi na temat wydobywania gazu ziemnego stanęłyby w sprzeczności z obraną przez radio linią popierania wydobycia gazu ziemnego.
 • przedstawienie zagadnień zagrożeń na forum Koła Gospodyń w Urzeczu (T.Wojda była wieloletnią, aktywną działaczką w latach 90- tych XX wieku ) połączone z wręczeniem stosownej korespondencji i wywieszeniem odezwy w oknie Domu Ludowego w Urzeczu.
 • wręczenie odezwy sołysowi w Sobockiej Wsi z intencją przekazywania od domu do domu.
 • rozdawanie wydruków odezwy w Bąkowie Dolnym, Wojszycach, Szewcach, Julianowie,
 • spotkanie z mieszkańcami wsi Julianów, gdzie jest już przygotowany odwiert do wstrzykiwania skroplonego CO2, na gruntach m.in. wójta gminy Krzyżanów. Jesteśmy w posiadaniu fotokopii postanowienia wójta gminy Krzyżanów, które można nazwać kuriozalnym wyrokiem śmierci dla mieszkańców nie tylko gminy Krzyżanów. Ten dokument został wydany bez uzasadnienia a co najgorsze bez podania do publicznej wiadomości. Na podkreslenie zasługuje fakt, że wójt w swojej kampanii wyborczej, jesienią w 2010r. reklamował ten odwiert jako geotermalny przy tym obiecywał mieszkańcom doprowadzenie energii cieplnej do ich domostw.
 • spotkanie w Wojszycach z osobą, która poinformowała, że 26 lutego w Gajewie, gmina Żychlin, doszło do krótkotrwłego, wyraźnie odczuwalnego trzęsienia ziemi,
 • wywieszenie na 15 słupach ogłoszeniowych w Łowiczu "Odezwy do mieszkańców Łowicza, Kutna i okolic",
 • wywieszenie odezwy na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łowiczu oraz rozdawanie małego formatu odezwy pracownikom tego urzędu.
 • akcja informacyjna w dniu 28 .02.2012r. przed i podczas sesji rady powiatu łowickiego, połączona z wyeksponowaniem przez delegację Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi baneru "Truciciele precz z naszej ziemi". Akcja ta spotkała sie żywym zainteresowaniem mediów jak też przypadkowych petentów starostwa, radnych i zaproszonych na sesję gości - stypendystów starosty.
 • Przekazanie pisma przez T.Wojda do przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z jednoczesnym zaapelowaniem do radnych o szybkie uporanie sie z problemami kadrowymi i niezwłoczne podjęcie działań w obronie społeczeństwa przed katastroficznym zagrożeniem.
 • Na koniec wystąpienia T.Wojda zwróciła się do obecnej na sali młodzieży, aby ta zechciała zainteresować się zagrożeniami , bo "chodzi tu przecież o waszą przyszłość, Chciejcie tu żyć, tu jest wasze miejsce. Upomnijcie się o swoje prawo do życia w bezpiecznym środowisku".


Fotokopia postanowienia Wójta Gminy Krzyżanów z 2010r. na wykonanie otworu badawczego Kaszewy-1 w Julianowie k. Kutna.Odezwa w oknie Domu Ludowego w Urzeczu.


Na 15 słupach ogłoszeniowych w Łowiczu widnieje nasza odezwa.Delegacja naszej inicjatywy w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu.


5 komentarzy:

 1. https://docs.google.com/document/d/11QU2OYrPoUSDFiw6u_Z9ck2VFpUZIJ3S7MksWp52T08/edit
  J.E.Ks. Prof. Łowicz, 04.06.2013 r.
  Biskup Łowicki
  Andrzej Franciszek Dziuba


  Wasza Ekscelencjo,
  Najdostojniejszy Księże Biskupie,

  W związku z brakiem reakcji na naszą prośbę z dnia 03.06.2013r. o spotkanie z Jego Ekscelencją ( prośba w załączeniu, bez nr. przyjęcia na dziennik kurii, z polecenia Prałata Wronki ) zwracamy się z prośbą o pomoc w ratowaniu terenu Diecezji Łowickiej przed planami zniszczenia na wskutek realizacji polityki rządu, który sprawuje władzę w Polsce nielegalnie, ponieważ został wyłoniony w wyniku sfałszowanych wyborów. Władze wszelkich szczebli w Polsce nie mają dokumentów potwierdzających posiadanie legitymacji prawnej Narodu Polskiego do sprawowania władzy w Polsce, Ojczyźnie Narodu Polskiego, co sprawcy potwierdzili w skierowanej do nas korespondencji.
  Na nasz list z dnia 21.03.2012r. skierowany do Jego Ekscelencji do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

  W Łowiczu powstała baza hydroszczelinowania na ul. Ekonomicznej 2 a jej otwarcie planowane jest w czerwcu 2013r. Z tej bazy, lada moment, będzie wyjeżdżać codziennie ponad 200 ciężkich pojazdów z toksycznymi mieszankami w celu obsługi odwiertów geologicznych węglowodorów na terenie Diecezji Łowickiej jak też na dwie trzecie terytorium Polski. Spowoduje to niewyobrażalne i nieodwracalne szkody dla środowiska życia człowieka a więc baza ta stanie się bramą do piekła w Polsce. Prokurator Rejonowy w Łowiczu uznał wszystkich mieszkańców Łowicza za pokrzywdzonych powstaniem tej trucicielskiej bazy na osiedlu Bratkowice w Łowiczu (postan. z 29.10.2012r. Ds.765/12).

  Już jest zatruta woda w wodociągu miejskim w Łowiczu a władze wszelkich szczebli w Polsce ignorują nasze wołanie o zdrową, czystą wodę. Nasz “List otwarty do Przezydenta RP Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012r. w obronie Polski i Narodu Polskiego jest obecnie rozpatrywany przez Parlament Europejski i Komisje Europejskie jako petycja 0578/2012.

  Apelujemy, aby Kościół Łowicki nie uczestniczył w otwarciu trucicielkiej bazy hydroszczelinowania w Łowiczu oraz aby przeciwstawił się szatańskim planom niszczenia życia poprzez nie tylko powstanie tej bazy hydroszczelinowania ale również podziemnego wstrzykiwania skroplonego CO2, rozsiewania toksycznych chmur, przymusu szczepionkowego, przekaźników telefonii bezprzewodowej na osiedlach ludzkich.

  Ze względu na wyjątkowo niebezpieczne oddziaływanie na zdrowie ludzkie masztu Radia Victoria i przekaźników telefonii bezprzewodowej, oczekujemy niezwłocznego przeniesienia masztu Radia Victoria na teren odległy od osiedli ludzkich jak też respektowania zarządzenia Papieża Benedykta XVI i spowodowanie usunięcia przekaźników telefonii bezprzewodowej z obiektów i terenów kościelnych.

  Ponadto apelujemy o niedopuszczanie do wykorzystywania autorytetu Kościoła Katolickiego do pseudo konsultacji społecznych w realizacji planów nielegalnych władz w Polsce zamiany terytorium Polski w pola wydobywcze. Przykładem tego jest wykorzystanie obiektu Kolegiaty w Wejherowie w dniu 1.06.2013r. na spotkanie mieszkańców z przedstawicielami rządu i Parlamentu Europejskiego w kwesti odwiertów gazu i ropy naftowej.

  Oprócz tego apelujemy o usunięcie z obiektów kościelnych znaków masońskich a szczególnie podmienionych w ostatnim czasie krzyży ze znakiem najgroźniejszej sekty scjentologów.

  Prosimy przyjąć wyrazy czci i uszanowania
  Z prośbą o modlitwę

  Teresa Wojda, Maria Bejda, Krzysztof Szczurko
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  OBYWATELSKI RUCH OPORU

  Załączniki:

  1. List do Biskupa Łowickiego z 21.03.2012r.
  2. Prośba o spotkanie 03.06.2013r.
  3. Plakat “Nie chcemy Teksasu w Łowiczu i w Polsce”.
  4. Informacja “Polska Ojczyzna Polaków została oddana bez żadnego wystrzału w ręce wrogów Narodu Polskiego”.
  5. List otwarty T.Cichockiego o zamachu stanu w Polsce.
  6. Kopia emaila do Prałata Kolegiaty w Wejherowie.

  OdpowiedzUsuń
 2. https://docs.google.com/document/d/1Te54z-U0F_uIZ3nzsJ0yG0yW7jUnJh5o-9ng8MBEq3Y/edit

  J.E.Ks. Prof. Łowicz 21.03.2012 r.
  Biskup Łowicki
  Andrzej Franciszek Dziuba

  Wasza Ekscelencjo,
  Najdostojniejszy Księże Biskupie,

  w imieniu wielotysięcznej grupy diecezjan skupionych wokół Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi zwracamy się o pomoc i poparcie działań w obronie terenu Diecezji Łowickiej przed planowaną zagładą.
  Teren diecezji został objęty działaniem koncesji na wydobywanie węglowodorów i innych bogactw naturalnych oraz koncesją na składowanie w strukturach geologicznych skroplonego CO2, co w swoich skutkach przyczyni się do degradacji środowiska poprzez zatrucie wszelkich zasobów wodnych, skażenie powietrza, trzęsienia ziemi itp.
  Nasz urodzajny, rolniczy teren zamieni się w jedno wielkie pole wydobywcze a w związku z tym mieszkańcom tego terenu grożą wywłaszczenia z ich posiadłości, z prawem dochodzenia roszczeń tylko na drodze sądowej.
  Pozostawienie jedynie drogi sądowej do dochodzenia roszczeń przez obywateli stawia ich na przegranej pozycji, bo wszystkie sprawy biednych obywateli załatwiane są w polskich sądach negatywnie,według niepisanej a powszechnie znanej instrukcji Ministerstwa Sprawiedliwości.
  W obliczu istniejącego realnie zagrożenia, bo już działa wiertnia ropy i gazu ziemnego w Gołębiewie Nowym k.Kutna, gdzie zastosowano metodę szczelinowania hydraulicznego, polegajacą na zużyciu ogromnych ilości wody i trucizn, jak też już przygotowanego odwiertu w Julianowie k.Kutna do wstrzykiwana pod ziemię skroplonego CO2, zawierającego substancje rakotwórcze, mutagenne i inne, zwracamy się do Jego Ekscelencji, Najczcigodniejszego Księdza Biskupa, z gorącą prośbą o wyrażenie poparcia dla naszych działań a także o wsparcie duchowe społeczeństwa Diecezji, aby wyzwoliło w sobie odwagę stawania w obronie prawa do życia na tym terenie.
  Najprzewielebniejszy Księże Biskupie, prosimy również o pomoc w akcji informacyjnej, aby ostrzeżenia dotarły do każdego mieszkańca diecezji poprzez Radio Victoria jak też poprzez ogłoszenia parafialne a także inne media.
  Prosimy przyjąć wyrazy czci i uszanowania
  Z prośbą o modlitwę

  Teresa Wojda, Maria Bejda
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  Obywatelski Ruch Oporu

  OdpowiedzUsuń
 3. Tutaj też zablokowane zdjęcia?

  OdpowiedzUsuń
 4. Adresy do zdjęć zostały zniszczone. Nie był to mój zamiar. Wygląda na to, że była jakaś awaria na serwerach bloggera.

  OdpowiedzUsuń
 5. Wiktor Suworow pisze w swoich książkach jak prowadził takich 'ekologów' na Zachodzie gdy był młodym oficerem GRU

  OdpowiedzUsuń

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"