31 lip 2013

Nie macie władzy nie pomagajcie im na was zarabiać - w sprawie listu Starosty Lęborskiego

Zamiast narzekania przypominającego szczekanie wsiowych kundli, spróbujmy RAZEM odebrać legitymację do rządzenia pasożytom, złodziejom, zdrajcom, przyklejonych do osi zła PO-■-PiS (podobne programy, wspólnie przegłosowane ustawy popierające atom, łupki, napromieniowanie mikrofalami, przymusowe szczepienia, niszczenie środowiska, panoszenie globalnych koncernów).


Przebudujmy Polskę przy pomocy udziału społeczeństwa, w opcji biurokratycznej i demokracji kulistej.

 Kontrola władzy w Polsce przez BIUROKRACJĘ NARODOWĄ.

AKT WOLI NARODU jest najtańszą i przy odpowiedniej ilości ludzi, najskuteczniejszą metodą przebudowy Polski od podstaw.

Ratuj Polskę
Podpisz.
http://petycjeonline.com/akt
Lębork, 31. lipca 2013r.

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Lęborskiego!

Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do współpracy w realizacji programu „Razem o łupkach”, który wdrażany jest jedynie w siedmiu powiatach Polski, w tym w Powiecie Lęborskim. 

Na terenie Powiatu Lęborskiego kontynuowane są prace poszukiwawcze gazu z łupków. Kolejne etapy, zależne od efektów badań i analizy ekonomicznej, mogą wiązać się z ewentualnym wydobyciem tego surowca na terenie Pana gminy. Istotne jest, aby już na etapie poszukiwań pozostawać w szczególnym i stałym kontakcie ze społecznością lokalną. 

Wychodząc naprzeciw potrzebie przekazywania rzetelnej informacji nt. gazu z łupków oraz uwzględniając potrzebę możliwości uzyskiwania przez mieszkańców gminy fachowej wiedzy w tym zakresie, Powiat Lęborski włączył się w realizację inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego - programu „Razem o łupkach”. Głównym założeniem programu jest idea dialogu publicznego między wszystkimi zainteresowanymi partnerami społecznymi w tej kwestii.

Koncepcja programu opiera się na dwóch filarach: Zespole Koordynującym(ZK), funkcjonującym na poziomie samorządu poszczególnych województw uczestniczących w programie, oraz Lokalnych Komitetach Dialogu(LKD), powoływanych przez lokalne władze samorządowe (gminne lub powiatowe) w województwach objętych programem.

Zespoły Koordynujące (ZK) będą prowadzone przez odpowiednich pełnomocników marszałka ds. gazu łupkowego. W ich składzie znajdą się koordynatorzy Lokalnych Komitetów Dialogu oraz eksperci (naukowcy, inżynierowie specjalizujący się w tematyce gazu łupkowego, a także eksperci od edukacji i szkoleń, promocji, kontaktów z mediami i PR), zaproszeni przez marszałków do współpracy przy realizacji programu na poziomie wojewódzkim.

Dzięki takiej konstrukcji ZK będą mogły nie tylko koordynować działania komunikacyjne, ale także utrzymywać stały kontakt z LKD, służąc za pomost między lokalnymi i regionalnymi władzami samorządowymi oraz wspierając je w prowadzonych działaniach. Zadaniem ZK będzie także przekazywanie informacji i propozycji rozwiązań konkretnych kwestii z poziomu lokalnego na poziom centralny.

Lokalne Komitety Dialogu (LKD) są podstawową instytucją prowadzenia dialogu działającą na poziomie powiatu bądź gminy. Działalność LKD opiera się na oddolnej inicjatywie władz samorządowych i mieszkańców. LKD skupiają przedstawicieli administracji samorządowej i państwowej (wójtowie, radni, sołtysi, urzędnicy), stowarzyszeń lokalnych, lokalnych liderów opinii oraz ekspertów i urzędników instytucji państwowych i samorządowych. Głównym celem LKD jest stworzenie platformy współpracy i dialogu między społecznością lokalną, koncesjonariuszem inwestującym w gaz łupkowy, przedstawicielami władz samorządowych oraz instytucji publicznych.

Idea LKD oparta jest na sprawdzonym w krajach Europy Zachodniej modelu grup roboczych czy „obywatelskich komórek planistycznych”. Działalność LKD jest organizowana przez wyznaczonego przez wójta lub starostę pełnomocnika ds. dialogu, pełniącego funkcję koordynatora LKD i reprezentującego go w Zespole Koordynującym.

Wyłonienie Lokalnego Komitetu Dialogu wymaga odpowiedniej diagnozy społecznej. W tym celu przygotowana została specjalna ankieta. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą i jednocześnie gorąco zachęcam do wypowiedzenia się ws. poszukiwań gazu łupkowego w formie elektronicznej.


Powodzenie prowadzonego badania jest szczególnie istotne ze względu na intensyfikację prac poszukiwawczych oraz możliwość potencjalnego wydobycia gazu z łupków na terenie gmin Powiatu Lęborskiego.

Zebrane informacje posłużą do precyzyjnego określenia stanu wiedzy, obaw i oczekiwań interesariuszy wydobycia gazu z łupków na terenie gminy. Zostaną one także wykorzystane w procesie tworzenia i funkcjonowania Lokalnego Komitetu Dialogu, który w swej pracy skupi się m.in. na pozyskanej z ankiet wiedzy.

Program Razem o Łupkach, będący główną platformą dialogu o gazie łupkowym w województwie, uzyskał dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program realizowany jest na terenie Polski północnej, obejmuje trzy województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie.

Będzie prowadzony do końca 2014 roku. Koordynatorem programu jest Fundacja FREE, zaś partnerami regionalnymi przedsięwzięcia są: Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia"oraz Warmińsko –Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Patronat nad programem objęli Minister Środowiska, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z poważaniem
Wiktor Tyburski
Starosta Lęborski

18 lip 2013

Pikieta "Solidarni z Żurawlowem" - 15.07.2013Oś grabarzy Polski PO-PiS

Bezsilni i bezradni Obywatele

Czy ludzie wyciągną wnioski, czy będą nadal iść jak owieczki Rydzykowe bez prawa do życia w Polsce na pewną śmierć? Oni wszyscy, liberałowie, rydzykawe, pisowe, po-we popierają system parlamentarny.

Oszukiwanie wyborców, korupcja poprzez wybranych „demokratycznie” wodzów i partii politycznych, jest w systemie hierarchicznym, wywoływanym specjalnie  efektem. Służy on do kolonizacji państw trzecich. Ten efekt "walki o demokrację" poprzez mord, korupcję, sztuczne zamieszki  w krajach do złupienia, pozostał amerykańską specjalnością do dzisiaj.Widoczna oś grabarzy Polski PO-PiS jest popierana podatkami przez nieświadomych 
Polaków, przez zainteresowane państwa jak Niemcy i USA i przez globalne koncerny, również  głównie z USA i Niemiec.

Nie wiem czy miało sens robienie pikiety w ramach spotkania ministrów środowiska z Polski, Francji i Niemiec, nazwanego przez Niemców „Zielonym Trójkątem Weimarskim”. Marcin Korolec, Philippe Martin oraz Peter Altmaier spotkali się w Warszawie w czasie demonstracji mieszkańców Żurawlowa, aby podyskutować na temat międzynarodowej polityki klimatycznej. Chodziło im o przygotowanie tematów dla konferencji o redukcji gazów klimatycznych w listopadzie tego roku w Warszawie, gdzie specjalną rolę ma grać aspekt finansowania oraz utrzymania dotychczasowych zobowiązań do roku 2020. W roku 2015 w Paryżu ma być podpisana nowa, globalna umowa klimatyczna.
Przy tak „ważnych” dla establishmentu tematach, niemiecki minister środowiska, Peter Altmeier, na filmie to ten grubas w zielonym krawacie, nawet nie spojrzał się na grupkę demonstrującą przeciwko Chevronowi, a minister Korolec nie miał dla nich czasu.


Protestująca przed pałacem ministra środowiska garstka ludzi, wśród nich mądra pani wylegitymowana przez policjanta, w wywiadzie przy końcu filmu, powinna sobie zdać sprawę, że tu trzeba zmienić system polityczny by mieć jakiś wpływ na politykę Polski. Zmianę systemu politycznego proponuje Demokracja Kulista


By uratować Polskę podpisz:
AKT WOLI NARODU
RAZEM - Zbudujemy Nowy Dom

Moje uzupełniające uwagi:
By trucizny z płynu do hydroszczelinowania zanieczyściły podziemne zbiorniki wodne nie jest ważna odległość od powierzchni ziemi nieszczelności rury, tylko czy w miejscu pęknięcia przebiegają pokłady wodonośne. Poprzez pokłady wodonośne trujący płyn hydroszczelinujący może być transportowany na każdą głębokość w górę i w dół, a więc i  do podziemnych zbiorników wody pitnej.

W raporcie końcowym z pokazowych badań w Łebieniu nie ma podanego składu chemicznego wciskanego płynu ani odpowiedzi zakładu.
Statystykę pękania rur (SCP-sustained casing pressure) w tej samej technologii jak w Polsce podaję tu:
Oraz tu

Kochani ludzie, obywatele jak sami doświadczacie, prawo jest po to by was gnębić i pozbawiać wpływu na losy Polski. Globalne koncerny, skorumpowani urzędnicy i politycy robią sobie podkładki prawne do bezczelnego, nikczemnego niszczenia podstaw ludzkiego życia na terenach Polski. Wg polskich urzędników i polityków PiS, PO, mediów Rydzyka nie macie prawa do życia.

By ratować Polskę, zwalczyć wrogą Narodowi biurokrację walcz z nią
BIUROKRACJĄ NARODOWĄ
Podpisz
AKT WOLI NARODU

4 lip 2013

Pacyfikacja mieszkańców Żurawlowa, dramatyczny apel do PolakówW dniu 3 lipca 2013 04:21 użytkownik Claude TATON  napisał:

Wtorek, 02 lipca 2013- KOMUNIKAT PRASOWY od komitetów i stowarzyszeń walczących z przemysłem gazu łupkowego ropy naftowej i gazu węglowego

Francuskie komitety i stowarzyszenia walczące z przemysłem ropy naftowej gazu łupkowego i gazu węglowego dowiedziały się, że rozkaz eksmisji z okupowanego terenu rolnego został podpisany przez Wojewodę przeciwko rolnikom i mieszkańcom wsi Żurawlów.

Od 03 czerwca 2013 r., miejscowi tego regionu walczą przeciwko międzynarodowemu koncernowi Chevron, sprzeciwiają się projektowi badań sejsmicznych. Przecież wiedzą, że po tych badaniach zainstalowana będzie wieża odwiertowa do wydobywania gazu łupkowego na ich obszarze.

On chcą chronić i bronić swojej ziemi przed szkodami wywołanymi przez ten przemysł, którego rozwój doprowadzi do skażenia ich wody, ziemi, i powietrza.

Podczas poprzednich badań sejsmicznych mieli już do czynienia z problemami zanieczyszczenia wody w ich studniach artezyjskich. 

Woda zrobiła się nagle mętna, prawdopodobnie na skutek wibracji związanych z pracami sejsmicznymi  prowadzonymi metodą wybuchową. W każdym razie woda była potem niezdatna do spożycia.

Francuskie komitety i stowarzyszenia walczące z przemysłem ropy naftowej gazu łupkowego i gazu węglowego stanowczo potępiają ww. rozkaz eksmisji i użycia środków przymusu bezpośredniego przez siły porządku publicznego przy jego egzekwowaniu, podczas gdy Chevron nie chce nawet słuchać mieszkańców tego regionu i władz lokalnych- ulegając naciskom rządowym, nie mają nawet prawa pomagać przy rozwiązaniu tego trwającego konfliktu.

Potępiamy decyzję eksmisji, która następuje po wielokrotnych próbnych operacjach zastraszania, po rożnych formach niedopuszczalnego nacisku, wywierania sankcji nie tylko przeciwko rolnikom zagrożonego obszaru, ale również przeciwko starającym się dostarczyć im wsparcie polskim stowarzyszeniom.

Przecież te rzeczy nie powinny mieć miejsca w kraju należącym do Unii Europejskiej!

Jesteśmy oburzeni stosowaniem wyżej opisanych metod i stworzeniem atmosfery strachu. Tym bardziej, że działania tego rodzaju celowo i kłamliwie podważą zaufanie z strony opinii publicznej do uzasadnionego i pokojowego protestu, który popieramy.

Nasi polscy przyjaciele przypominali nam, że "wszystkie koncesje otrzymane przez Chevron od Polskiego Ministerstwa Środowiska znajdują się na trzech największych zbiornikach wód podziemnych. W związku z tym można ocenić ryzyko zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na dużą skalę w tym regionie, jako bardzo wysokie ".

Nasi polscy przyjaciele i my nie mamy wątpliwości. Po prostu nie możemy dopuścić, by firma bezkarnie zniszczyła całe obszary i krajobrazy cierpliwie zagospodarowane przez pokolenia, z szczególną troską o ochronę przestrzeni i nie marnowania zasobów do dyspozycji.

Nie zgadzamy się z tym, że w Polsce lub w innym kraju, całe obszary życia, całe obszary i zasoby wód, należące do wspólnego dziedzictwa kulturowego, naturalnego zostały w sposób nieodwracalny zawłaszczone przez koncerny gazowe i naftowe ukierunkowane wyłącznie na zyski własne.

Apelujemy do Polskich władz o wycofanie rozkazu opuszczenia terenu, gdzie odbywa się uzasadniony protest mieszkańców. Przez egzekwowanie tego rozkazu może dojść do eskalacji konfliktu.
Prosimy Polskie władze o podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia wycofania się firmy Chevron z tych terenów i zapobiec znaczącemu zniszczeniu związanemu z wydobyciem gazu łupkowego.

Ani tu, ani gdzie indziej - Ani dziś ani jutro!


Sygnatariusze: 
Collectif Basta ! Gaz Alès (30 Gard), Collectif Roquedur - le Vigan (30 Gard), Collectif Causse Méjean - Gaz de schiste NON ! (48 Lozère), Inter-collectif du 22 septembre sud (30 Gard- 34 Hérault), Collectif stop gaz de schiste 69 (69 Rhône-Alpes), Collectif Isérois Stop GRHM 38 (38 Isère), Collectif 91 NON au gaz de schiste (91 Essonne), Collectif Montpellier et Littoral contre les gaz de schiste (34 Hérault), Collectif non au gaz de schiste Pays de Savoie et de l'Ain (73, 74 01, Savoie, Haute Savoie, Ain), Ecolectif Dégaze Gignac et Environs (34 Hérault), Collectif d'Anduze (30 Gard), Collectif de Florac (48 Lozère), Association Stop au gaz de schiste-Non al gas d'esquist 47 (47 Lot et Garonne), Collectif citoyen du Narbonnais - Non Gaz et Pétrole de Schiste (11 Aude), Collectif Garrigue - Vaunage ( 30 Gard), Collectif Île de France contre les gaz et pétrole de schiste (région Île de France), Collectif 07 Ardèche (07 Ardèche), Collectifs 83 Non au Gaz de Schiste (83 Var) .
Ważna uwaga
Komunikat  powyżej tłumaczyłem nieodpłatnie  w Kartuzach dnia 02-07-2013 r., na prośbę francuskich komitetów anty-łupkowych.
Jest to ostatnie tłumaczenie tego rodzaju, które wykonuję za darmo. Następne tlumaczenia kierowane będą do biura tłumaczeń w Kartuzach.
Z poważaniem
Gérard Lemoine, Kartuzy, 03-07-2013
 *******************************
Remarque importante
Le commniqué ci-dessus a été traduit par mes soins en Polonais à  Kartuzy (POLOGNE), le 02-07-2013 à la demande d'un comités français anti-gaz-de-schiste. 
C’est la dernière la dernière traduction de ce genre que je réalise gratuitement. Les traductions à venir seront traitées par l'office de traduction de Kartuzy.
Salutations distinguées.
Gérard Lemoine, Kartuzy, 03-07-2013
-----------
Uwaga, z braku czasu poprawiłem częściowo, bez konsultacji z panem Lemoine
Krzysztof Puzyna


Jak możesz pomóc?
STOP WYDOBYCIU GAZU ŁUPKOWEGO!
Wspieramy protest mieszkańców Żurawlowa i okolic

6 lipca 2013 roku o godz. 14.oo odbędzie się w Lublinie solidarnościowy protest z mieszkańcami Żurawlowa na Zamojszczyźnie przeciwko inwestycji prowadzonej przez międzynarodową korporację Chevron.

Wspieramy mieszkańców, którzy już ponad miesiąc w liczbie ponad 150 osób blokują teren na którym Chevron chce prowadzić poszukiwania gazu łupkowego. Do protestu dołączają kolejne wsie: Rogów, Szczelatyn, Siedlisko.
Protest w Żurawlowie to nie tylko walka mieszkańców o ich domy i rodziny, ale także walka z globalną korporacją: jej chciwością i arogancją wobec decyzji społeczności lokalnych.

Chcemy, by Ministerstwo Środowiska, na wniosek mieszkańców Żurawlowa poparło delegalizację koncesji firmy Chevron na poszukiwanie gazu łupkowego na Lubelszczyźnie.

Stosowana przez Chevron technologia szczelinowania hydraulicznego jest niebezpieczna dla środowiska, prowadzi do:
- zużycia dużych ilości wody
- produkcji toksycznych ścieków
- zanieczyszczenia powietrza
Ponadto, działania firmy Chevron na świecie wskazują na lekceważenie przez nich praw człowieka.

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Żurawlowa i okolic 6 lipca (sobota) o godz. 14:00 na Placu Litewskim w Lublinie.


Podczas pikiety wystąpi zespół samby „Wschodni Sambastion”, a także będziemy tworzyć fotopetycję: Każdy/a będzie mógł zrobić sobie zdjęcie z tabliczką wyrażającą sprzeciw wobec działań koncernu Chevron w Żurawlowie oraz solidarność z mieszkańcami gminy Grabowiec na Lubelszczyźnie. 


Zdjęcia w formie fotopetycji opublikowane zostaną na stronie http://occupychevron.tumblr.com/
Bądźcie z nami!
Tylko wspólna solidarność daje nam szansę na zwycięstwo.

lub
kliknij ten link z adresami i dalszymi pomysłami pomocy