6 sty 2012

Nic i nikt nas nie chroni przed skażeniami środowiska. Zacznijmy się bać !

Gaz z łupków pod środowiskową kontrolą, 5 maja 2011 r.
- Polska jest przygotowana do tego, żeby w pełni kontrolować proces poszukiwania, a w przyszłości wydobywania gazu z łupków, dzięki dobremu prawu, systemowym działaniom oraz instytucjom, które czuwają nad stanem środowiska, np. w kwestii wody czy ocen oddziaływania na środowisko – powiedział na dzisiejszej konferencji dr Henryk Jacek Jezierski, Główny Geolog Kraju, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. więcej.http://www.mos.gov.pl/kategoria/3323_informacje_prasowe/

--------------------------------------------------------------------------

Żadne prawo, żadna instytucja państwowa nas nie ochroni przed skażeniem środowiska dlatego żądamy unieważnienia wszystkich koncesji wydobywczych gazu ziemnego i zakazu stosowania szczelinowania hydraulicznego w Polsce i w Europie !

W imieniu Inicjatywy Dorzecza Bzury i Słudwi oraz Forum Organizacji Pozarządowych na Rzecz Obrony Praw i Własności Narodu.

Maria Bejda, Teresa Wojda


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Textfeld: Pani Teresa Wojda, Maria Bejda Os. Kostka 12/9 99-400 Łowicz W Łodzi
Delegatura w Skierniewicach
Al. Macieja Rataja 11
96-100 Skierniewice
tel. {0-46) 833-64-64, fax 833-33-77


Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Znak: l-Sk.6755.77.4.2011 Skierniewice, dnia 16.12.2011r. l.dz.2011.1132

W nawiązaniu do maila z dnia 15 listopada 2011r. (mail wpłynął do Inspektoratu MOS w Skierniewicach w dniu 16.11.2011r.) dotyczącego wiercenia otworu Kutno-2 w Gołębiewie Nowym, gm. Kutno, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach informuje, że:

w dniach 01.12.2011r. i 15.12.2011r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach przeprowadził kontrolę interwencyjną w Spółce Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA Sp. z o.o. w Pile, ul. Pl. Staszica 9 — na wiertni Kutno-2 w Gołębiowie Nowym. gm. Kutno.

Inwestorem otworu wiertniczego Kutno-2 w Gołębiowie Nowym jest Spółka FX ENERGY POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

FX Energy Poland Sp. z o.o. w Warszawie posiada koncesję Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie Złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze „Kutno-Żychlin".Celem prac poszukiwawczych i rozpoznawczych jest udokumentowanie na tym obszarze złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Właścicielem terenu na którym prowadzone jest wiercenie otworu Kutno-2 jest osoba fizyczna. Spółka FX ENERGY POLAND Sp. z o.o. w Warszawie jest dzierżawcą części działki na której prowadzone jest wiercenie otworu.

Prace wiertnicze związane z odwierceniem otworu Kutno-2 prowadzone są przez Spółkę Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA Sp. z o.o. w Pile, ul. Pl. Staszica 9.

Wiercenie otworu rozpoczęto w dniu 25 sierpnia 2011r. Docelowa głębokość otworu zgodnie z zatwierdzonym koncesją projektem geologicznym będzie wynosić 6450m p.p.t. W trakcie wiercenia otwór jest zabudowywany rurami osłonowymi.

Płuczka wiertnicza stosowana podczas wiercenia znajduje się w obiegu zamkniętym, na który składają się urządzenia do magazynowania i oczyszczania płuczki z urobku (odpadów wiertniczych).

Dotychczas na wiertni stosowana była płuczka bentonitowa wykonana na bazie wody słodkiej oraz płuczka glikolowa polimerowa wykonana na bazie wody słonej.

Textfeld: 2Urządzenie wiertnicze oraz zamknięty system płuczki wiertniczej usytuowane są na płytach betonowych.W trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono śladów wylewania, bądź rozlania płuczki wiertniczej. Płyty betonowe w miejscach stosowania oraz ponownego uzdatniania płuczki byty suche i nie nosiły znamion zanieczyszczenia.Woda wykorzystywana do celów technologicznych i sanitarnych pracowników pobierana jest ze studni głębinowej, zlokalizowanej na terenie wiertni Kutno-2. Ścieki gromadzone są w stalowym, bezodpływowym zbiorniku.

W trakcie kontroli nie stwierdzono przepełniania zbiornika oraz śladów wylewania ścieków wokół zbiornika.Wywóz ścieków z terenu wiertni Kutno-2 jest udokumentowany fakturami.Odpady wiertnicze (płuczka wiertnicza wraz z urobkiem) gromadzone są w szczelnych, stalowych zbiornikach.

Odpady wiertnicze przekazywane są uprawnionemu odbiorcy odpadów, który posiada stosowne decyzje w zakresie transportu i odzysku tych odpadów metodą zestalania. Odbiór odpadów wiertniczych jest udokumentowany kartami przekazania odpadów.

W dniu 01.12.2011r. do analizy fizyko-chemicznej pobrano następujące próby:

  • jedną próbkę wody powierzchniowej z cieku bez nazwy, płynącego w odległości około 15 m od terenu wiertni Kutno-2.
  • dwie próbki gleby (do głębokości 0,3 m ppt.), pobrane w odległości około 10 m od terenu wiertni Kutno-2 (na nieużytkach zielonych).
  • dwie próbki wody podziemnej pobrane ze studni głębinowej nr 1 (głębokość studni 100 m, ujęty poziom: jura górna) i studni nr 2 (głębokość studni 80 m, ujęty poziom: trzeciorzęd) eksploatowanych przez PlanitCo Sp. z o.o. Hodowla i Nasiennictwo, Gospodarstwo w Gołubiewie. Studnie zlokalizowane są w odległości ok. 900 m od wiertni Kutno-2, w kierunku południowym.

Analiza próbki wody powierzchniowej wykazała, ze przebadane wskaźniki zanieczyszczeń pod względem fizyko-chemicznym mieszczą się w I klasie czystości. Wyjątek stanowi jedynie wskaźnik ChZTCr, który kwalifikuje wodę do III klasy.

Analiza prób gleby wykazała, że większość przebadanych wskaźników zanieczyszczeń (m.in. metale ciężkie) klasyfikują pobraną glebę do gruntów grupy A, oznaczającą nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne i przepisów o ochronie przyrody.

Pobrane próbki gleby pod względem zawartości substancji ropopochodnych (etylobenzen, ksyleny, oleje mineralne C12-C35) klasyfikują glebę do grupy B, oznaczającą grunty zaliczone do użytków rolnych, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych.

Analiza próbki wody podziemnej wykazała, że większość przebadanych wskaźników zanieczyszczeń pod względem fizyko-chemicznym klasyfikuje wodę do I klasy — jako wody bardzo dobrej jakości. Wskaźniki wapń (Ca) i żelazo ogólne (Fe) klasyfikują pobraną wodę do III klasy — jako wody zadowalającej jakości.

W związku z wymienionymi w Państwa mailu odpadami radioaktywnymi, WIOŚ w Łodzi Delegatura w Skierniewicach pismem znak: l-Sk.6753.77.1.2011 z dnia 22.11.2011r., przekazał przedmiotową skargę do Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie o pojęcie stosownych działań według posiadanych kompetencji, gdyż WIOŚ nie jest właściwy do podejmowania działań w przypadkach dotyczących substancji radioaktywnych.

Informuje także, iż WIOŚ w Łodzi Delegatura w Skierniewicach pismem znak: 1­Sk.6755.77.3..2011 wystąpił do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie o podjęcie działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami, w zakresie przestrzegania przepisów prawa budowlanego na terenie wiertni Kutno-2.

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami z zakresu ochrony środowiska WIOŚ w Łodzi Delegatura w Skierniewicach wydał zarządzenie pokontrolne.

z poważaniem

Z up. Łódzkiego Wojewódzkiego

Inspektora Ochrony środowiska

mgr inż". Jacek Myśliński

Kierownik DeIegatury Wojewódzkiego
Inspektoratu w Skiermewicach


Zdanie końcowe tego pisma cytat: W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami z zakresu ochrony środowiska WIOŚ w Łodzi Delegatura w Skierniewicach wydał zarządzenie pokontrolne.“daje podstawy do jeszcze większych obaw w obliczu nie załączenia przez WIOŚ protokółu kontroli i zarządzenia pokontrolnego.

Odpowiedź Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Skierniewicach nie rozwiewa obaw i niepokojów co do bezpiecznej utylizacji toksycznych i radioaktywnych odpadów z urobku wiertniczego odwiertu gazu ziemnego w Gołębiewie Nowym k.Kutna.

Ukrywanie szczegółów kontroli przed opinią publiczną nie tylko narusza nasze konstytucyjne i międzynarodowe prawa ale wyraźnie dowodzi istnienia zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Niepodważalnym jest fakt, że nastąpiła szkodliwa ingerencja w pokłady geologiczne skorupy ziemskiej na obszarze oddziaływania koncesji firmy FX Energy Poland.

Nadal nie wiemy kto odbiera i gdzie gromadzi niebezpieczne odpady z urobku odwiertu geologicznego Kutno 2.

Nie uspokaja mieszkańców całego terenu wybudowanie własnej studni przez firmę wykonująca odwiert, ponieważ i tak firma ta okrada nas ze strategicznych zasobów wód podziemnych z okolicy Kutna.

Ostatnie wyjątkowe trudności w rolnictwie tego terenu z wykonaniem orek jesiennych z powodu katastrofalnej suchości gleb/obniżeniem poziomu wód gruntowych jest już pierwszą oznaką jak zgubny wpływ ma technologia stosowana przy odwiertach.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"