25 wrz 2011

Zagrożeni bardziej niż Amerykanie w Pensylwanii !


Sprawa wysypiska śmieci w Niedźwiadzie oraz "Natury 2000"


Na negatywne postanowienie Sądu Rejonowego w Łowiczu w sprawie zagrożeń, niestety nie mamy prawa do odwołania. Sąd przekazał do ponownego rozpatrzenia przez Prokuraturę Rejonową w Łowiczu sprawę wysypiska śmieci w Niedźwiadzie oraz "Natury 2000".

Sąd wymaga od Obywatela, aby był prawnikiem i równocześnie organem ścigania a najlepiej, żeby przyprowadził złoczyńce w kajdankach z zarzutami wypisanymi na czole z powołaniem się na paragrafy.


Przy tym nie ma żadnej gwarancji, że prokurator zechce łaskawie zająć się sprawą.


Nic Nas nie chroni ani nie broni!

Obywatelu broń się sam!Nie możesz liczyć na pomoc organów wymiaru sprawiedliwości!

Prawo jest bezprawiem, bo narusza Twoje podstawowe prawa!

Prawo sprowadzono do absurdu!


Komu służą przepisy prawne?


Poniżej treść naszego wniosku w sprawie zagrożeń, odrzuconego przez Prokuraturę w Łowiczu postanowieniem z dnia 18 lipca 2011r.(sygn.akt 1 Ds.988/11)

"Wniosek o zbadanie możliwości popełnienia przestępstwa,
czynu zabronionego w związku z decyzją Starostwa Powiatowego w Łowiczu OS.I.7439-1-2/09 z 07.08.2009r. w ramach programu „Natura 2000” oraz w związku z innymi zagrożeniami jak budowa ciągu elektrowni wodnych na rzece Bzurze, składowaniu skroplonego CO2 i wydobyciu gazu łupkowego.

Wnioskujemy o zbadanie i ukaranie winnych naruszania prawa:

- prawa własności około 200 rolników posiadających grunty przylegające do rzeki Bzury, we wsiach powiatu łowickiego w tym m.in: Urzecze,Wierznowice, Strugienice ,Maurzyce, objętych programem „Natura 2000” . poprzez wywłaszczenie, bez wiedzy i zgody, gruntów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o ustawę z 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne przy braku przesłanki trwałego w sposób naturalny zajęcia przez rzekę.
Prawdopodobnie ten fakt nie ma odzwierciedlenia w zapisach ksiąg wieczystych.
Niedopełnienie obowiązku należytego informowania i równego traktowania stron przy podejmowaniu decyzji skutkowało zarzutem wobec rolników podania nierzetelnych danych we wnioskach o dopłaty bezpośrednie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łowiczu. ( załacznik nr.1 decyzja Starostwa Powiatowego w Łowiczu z 07.08.2009 r.- )

- niedopełnienia obowiązku należytego informowania i równego traktowania stron w związku z wprowadzeniem na nasz wysokoproduktywny rolniczo teren programu„Natura 2000”( załącznik nr.2- uchwała Rady Gminy Łowicz nr.V/14/11 z 23.01.2011 r., załącznik nr.3- odpowiedż z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 14.03.2011 r.)

Na terenie Gminy Zduny we wsiach m.in. Jackowicach, Łażnikach, Zalesiu, Złakowie Kościelnym, Złakowie Borowym zbierano podpisy poparcia pod rzekomo negatywną opinią Rady Gminy Zduny dotyczącą proponowanej „Natury 2000” w Dorzeczu Słudwi bez dołączenia treści tej opinii, która w swym uzasadnieniu jest pozytywną. (załącznik nr.4- Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Zduny z 03.02.2011 r.)

Z informacji od sołtysów wiemy, że zbierano podpisy także po fakcie wysłania przez Radę Gminy opinii do GDOŚ. Z tego wynika, że zbieranie podpisów było tylko dla pozorów.

- niedopełnienia przez władze lokalne poszczególnych gmin i powiatów obowiązku informowania społeczeństwa powiatu łowickiego, kutnowskiego a tym samym naruszenia Konwencji z Aarhus z dnia 25.06.1998r o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o sprowadzaniu na nasz teren zagrożenia katastrofą ekologiczną poprzez :

- objęcie naszego terenu działaniem koncesji Ministerstwa Środowiska na „poszukiwania i wydobycie ropy i gazu gazu ziemnego na głębokości 6,5 km” dla amerykańskiej firmy FX Energy Poland. / załącznik nr.5- dowód odwiertów geologicznych -Geofizyka Toruń, załącznik nr.6 - oświadczenie M.Bejda z 18.06.2011 r.

- przeprowadzenie na naszym terenie odwiertów geologicznych pod kątem planowanego w 2012 roku składowania skroplonego CO2 według technologii CCS, zleconych przez elektrownię Bełchatów.
(załącznik nr.7 - odpowiedź Wójta Gminy Zduny z 07.04.2011 r., załącznik nr 8 - odpowiedż z Gminy Bielawy z 04.04.2011 r. załącznik nr.9 – petycja 6684, załącznik nr 10 - odpowiedź z Kancelarii Sejmu z 14.06.2011 r., załącznik nr 11 - mail do Prezydenta R.P. Z 18.06.2011 r.)

- wydanie przez Wójta Gminy Łowicz pozytywnej opinii środowiskowej dla budowy elektrowni wodnej w Klewkowie na rzece Bzurze bez wiedzy i zgody mieszkańców.( załącznik nr. 12- obwieszczenie i postanowienie Wójta Gminy Łowicz z 11.08.2009 r, załącznik 13- lista wniosków o dofinansowanie unijne dla elektrowni w Klewkowie i Sobocie)

- wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy zbiornika wodnego, jazu piętrzącego z małą elektrownią wodną na prywatnych gruntach rolników, pomimo sprzeciwu większości rolników terenów zagrożonych zalaniem. (załącznik nr 14 - zawiadomienie Wójta Gminy Zduny o wszczęciu postępowania budowy inwestycji jedynie na dwóch działkach Skarbu Państwa, które stanowią tylko koryto rzeki, załącznik nr.15-przykładowa treść sprzeciwu )".

W dniu 26.07.2011 złożyłyśmy do Sądu Rejonowego w Łowiczu za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Łowiczu zażalenie następującej treści:

"Wnosimy o uwzględnienie naszego zażalenia i wnikliwe zbadanie przedłożonych wątków zagrożeń, jakie na nasz teren są planowane do wprowadzenia z uwagi na ważny interes publiczny i prywatny poszczególnych obywateli naszego regionu.

Prokurator postanowieniem z 18.07.2011 odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w urzędach gminnych i powiatowych : łowickiego i kutnowskiego w okresie od nieustalonego dnia do dnia 20.06.2011r. na terenie wyżej wymienionych powiatów, na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego Marii Bejda i Teresa Wojda.

Odmowę oparto nie na zbadaniu sprawy lecz na dwóch krótkich notatkach urzędowych, które pozostają sprzeczności z relacją z oświadczenia T.Wojda (w załączeniu) sporządzonego niezwłocznie po spotkaniu z policjantem 4.07.2011r. i oświadczeniem Marii Bejda (w załączeniu), oraz powierzchownej ocenie urzędowych dokumentów jak np.decyzji,uchwał rad gmin, pism z instytucji państwowych a załączonych do wniosku, skwitowanych cyt. "zawartym tam faktom i okolicznościom nie sposób nadać walory wiarygodności."

Nie pofatygowano się zbadać, choćby jednego ze zgłoszonych wątków popartych dokumentami urzędowymi lub też np.zgłaszaną gotowością dostarczenia zdjęć, dokumentujących istniejące wysypisko śmieci w Niedżwiadzie. (w załączeniu dwa zdjęcia tego składowiska).

Uznanie wnioskodawczyń za pokrzywdzone, dało szansę, choćby wglądu do akt sprawy i do sprawdzenia co zadecydowało o odmowie wszczęcia śledztwa oraz co, w tak ważnej kwestii obrony interesu publicznego i prywatnego poszczególnych mieszkańców naszego regionu, wobec grożby sprowadzenia na nasz teren katastrofy ekologicznej i humanitarnej, robią organy bezpieczeństwa państwa, jakimi są Policja i Prokuratura.

Odmowa wszczęcia śledztwa na nasze wystąpienie z 20.06.2011r. z wnioskiem do Prokuratury w obronie interesu publicznego i prywatnego poszczególnych mieszkańców naszego regionu w obliczu zagrożeń, budzi stanowczy sprzeciw, a fakty wskazują, że w tym kraju decyzje zapadają wbrew interesom społeczności lokalnych, wbrew woli mieszkańców i na ich szkodę.

Uzasadnionymi czynią obawy o dążenie do sprowadzenia katastrofy ekologicznej i humanitarnej na nasz teren, jak też na inne regiony Polski."

Dokumenty jako skany w formacie .pdf:
Strona 1
Strona 2
Strona 3

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"