13 cze 2012

"Złote zasady" przy eksploatacji gazu łupkowego


Anonimowy wpis odnośnie badań WIOŚ wylanego szlamu nad głównym podziemnym zbiornikiem wody pitnej w Głobinie koło Słupska, wskazuje dobitnie, jaką mamy sytuację: Koncerny przy pomocy tych KUPIONYCH KOLABORANTÓW -  Ciebie będą tak długo oszukiwać, aż sprzedasz, aż Ciebie kupią, aż nie będziesz miał wody do picia, aż umrzesz. Wtedy powiedzą to twoja wina!! Dlatego nie wpuszczajcie obcych, gońcie ich, piętnujcie zdrajców i kolaborantów.  

Zniszczenie lub zatrucie wody pitnej nie jest postępem technologicznym!
Pamiętajcie Magdalenkowcy u żłobu (PiS i PO oraz podobni, przebrani – Solidarna Polska) chcą was oszukać. W Sejmie RP w temacie gazu łupkowego nie znajdziecie, jako ludność żadnego poparcia.Tam rządzi pieniądz lobbystów.

Jedynym rozwiązaniem są referenda lokalne na wniosek mieszkańców, nawet wbrew wójtom i wyłączanie natychmiastowe terenów z poszukiwań i odwiertów próbnych!

Nie wierzcie propagandzie koncernów!
Międzynarodowa Agencja Energetyczna IEA przedstawiła "złote zasady wydobycia gazu łupkowego"
Ponieważ nie uwzględnia wyników, ważnych badań opublikowanych widać, że chodzi o zasady marketingowego kłamstwa mające pomóc zmiękczyć opór społeczeństwa w stosunku do firm poszukujących gaz łupkowy w Polsce.
Jak oszukiwać społeczeństwo: 
"Złote zasady" oszukiwania tubylców dla międzynarodowych rabusiów gazu łupkowego.
1.     Analizuj, ujawniaj i angażuj kolaborantów wśród lokalnej ludności.
2.     Stwórz hierarchię tych kupionych by mydlili oczy nieopłaconym, by oni nie rozumieli szkód, jaka ich osobiście oraz ich otoczenie w przyszłości czeka, by myśleli beztrosko, krótkoterminowo.
3.     Oszukuj, oszukuj, oszukuj: używając takich słów jak złote zasady, wysoki poziom ochrony wód i podobne ogólnikowe, do niczego niezobowiązujące, niesprawdzalne deklaracje.

Drogi czytelniku przeanalizuj sam "złote zasady" wiedząc, że w praktyce one nie pokrywają się z wynikami badań, stosowanymi technologiami oraz rzeczywistymi skutkami odwiertów.

"Złote Zasady"

Analizuj, ujawniaj i angażuj
Na podstawie dokumentu IEA "Golden Rules for a
Golden Age of Gas World Energy Outlook
Special Report on Unconventional Gas"
Z 29 maja 2012 r.
Oryginał w .pdf, 2,6 MB

SYNTEZA

· Angażuj się w relacje ze społecznościami lokalnymi, rezydentami i innymi stronami na każdym
etapie prac, zaczynając jeszcze przed poszukiwaniami; zapewnij wystarczającą możliwość
komentowania planów, działań i standardów; wsłuchuj się w obawy i reaguj na nie właściwie
i bez zwłoki. 
· Ustanów kryteria odniesienia dla kluczowych wskaźników środowiskowych, takich jak jakość
wód gruntowych, przed rozpoczęciem prac i stale je monitoruj podczas operacji.
· Analizuj i ujawniaj dane operacyjne nt. wykorzystania wody, ilości i właściwości wody
odpadowej oraz emisji metanu czy innych zanieczyszczeń powietrza wraz z pełnym,
obowiązkowym ujawnieniem ilości i dodatków do płynu szczelinującego.
· Minimalizuj uciążliwość dla mieszkańców podczas prac, stosując szeroką odpowiedzialność
społeczną i środowiskową oraz zapewnij, że społeczności lokalne także odczują korzyści
ekonomiczne.

Uważaj gdzie wiercisz
· Dobrze wybierz lokalizacje odwiertów aby zminimalizować wpływ na społeczności lokalne,
dziedzictwo historyczne, istniejące wykorzystanie gruntów, źródła utrzymania ludności
miejscowej i ekosystem.
· Właściwie badaj geologię obszaru w celu podjęcia trafnych decyzji co do lokalizacji wierceń
i szczelinowania hydraulicznego: szacuj ryzyko, iż głębokie uskoki skalne czy inne właściwości
geologiczne mogą powodować trzęsienia ziemi lub możliwość przepływania płynu
szczelinującego pomiędzy warstwami geologicznymi.
· Prowadź monitoring aby zapewnić, że szczelinowanie hydrauliczne nie przechodzi poza
określone formacje produkcji gazu.

Izoluj szyby i przeciwdziałaj wyciekom
· Wdrażaj solidne zasady dotyczące projektowania, budowy, cementowania i badania
szczelności szybów jako część generalnego standardu zakładającego, że formacje gazonośne
muszą być zupełnie oddzielone od innych warstw, przez które przechodzi szyb, zwłaszcza
zasobów wody pitnej.
· Rozważ ograniczenia w zakresie minimalnej głębokości wykonywania szczelinowania
hydraulicznego aby wzmocnić zaufanie społeczne, iż te operacje są prowadzone daleko
poniżej poziomu czerpania wody.
· Podejmuj działania prewencyjne i ograniczające wycieki powierzchniowe i z szybów oraz
zapewnij odpowiednie składowanie wszystkich odpadów ciekłych i stałych.
Synteza

Traktuj wodę odpowiedzialnie
· Ograniczaj zużycie świeżej wody poprzez podniesienie efektywności operacyjnej; ponownie
używaj bądź oczyszczaj wodę zawsze kiedy jest to wykonalne, aby ograniczyć wpływ
na miejscowe zasoby wody.
· Przechowuj i utylizuj w sposób bezpieczny wodę przemysłową i odpadową.
· Minimalizuj zużycie dodatków chemicznych i propaguj rozwój i zużycie przyjaznych
dla środowiska zamienników.

Eliminuj wypuszczanie gazu do atmosfery, minimalizuj wypalanie gazu
w pochodni i inne emisje
· Dąż do zerowego wypuszczania gazu ziemnego do atmosfery i minimalnego
wypalanaia gazu podczas budowy szybu i staraj się ograniczyć ulatnianie się gazów
cieplarnianych podczas całego cyklu produkcyjnego szybu.
· Minimalizuj zanieczyszczenie powietrza przez pojazdy oraz silniki wiertni, pomp
i kompresorów.

Myśl szerzej
· Szukaj możliwości realizowania efektu skali i skoordynowanego rozwoju
infrastruktury wydobywczej na danym terenie, co może ograniczyć wpływ
na środowisko.
· Bierz pod uwagę kumulatywne i regionalne skutki dużej ilości wierceń oraz
aktywności produkcyjnej i transportowej na środowisko, zwłaszcza na użycie
i utylizację wody, wykorzystanie gruntów, jakość powietrza, wzmożony ruch kołowy
i hałas.

Zapewnij konsekwentnie wysoki poziom troski o środowisko
· Zadbaj aby zakładane poziomy wydobycia gazu niekonwencjonalnego szły w parze
ze współmiernymi zasobami i wsparciem politycznym dla solidnych reżimów
regulacyjnych, wyszkolonych pracowników w zakresie zezwoleń i nadzoru oraz
rzetelnej informacji publicznej.
· Znajdź właściwą równowagę w stanowieniu polityk pomiędzy regulacjami
określającymi pożądany stan rzeczy i regulacjami określającymi sposób osiągnięcia
go, tak aby zagwarantować wysoki poziom standardów operacyjnych i jednocześnie
promować innowacje i postęp technologiczny.
· Przygotowuj solidne plany kryzysowe, które odpowiadają skali ryzyka.
· Dąż do ciągłego podnoszenia jakości regulacji i praktyk operacyjnych.
· Dopuść możliwość niezależnej oceny i weryfikacji procedur ochrony środowiska.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"