31 gru 2011

Poprzez "Trzecią falę nowoczesności" do zagłady narodu polskiego ?

CENTRUM
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU

______________________________________________________________
90 – 401 Łódź ul. Legionów 2 ; tel./fax: 0 42 633 12 80

e-mail: czr1@poczta.onet.pl; www.czr.org.pl

Łódź, dn.31.12.2011r.

Opinia do projektu Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju p.n. „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”

Z uwago na brak czasu właściwego do zapoznanie się z opracowaniem tak obszernym i o takiej wadze merytorycznej, opinia siłą rzeczy ma charakter ogólny.

W naszej ocenie, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju jest opracowaniem nieuzasadnionym logicznie, co do:
 1. Nazwy - co to jest trzecia fala nowoczesności, od kiedy i w jaki sposób liczona?
 2. Konstrukcji opracowania - opartej na wizji urzędniczej problemów i rozwiązań, bez ustalenia celów rzeczywistych, które powinny zostać określone w wyniku analizy i diagnozy (stanu, trendów, barier, potencjału), za taką bowiem nie można uznać opracowanie „Raport – Polska 2030”.

 3. Kompletnego braku ingerencji w system polityczny, legislacyjny, rządowy, będący przyczyną słabości państwa

 4. Braku systematyki, wynikającego z braku definicji obszarów problemowych i mapy problemów wymagających interwencji w postaci strategicznych działań. Według CZR, problemy wymagające interwencji to m. innymi:

a) Problemy polityczne

  • upartyjnienie systemu zarządzania państwem, w którym lobbystyczne interesy małej grupy (marginesu poniżej 1%) dominują nad interesem państwa i obywateli (serwilizm, korupcja, rządy służb specjalnych)

  • przerost administracji, stanowiący specjalnie wyhodowany najwierniejszy elektorat do poziomu ponad 64 osoby/1000M (rekord świata) t.j. dwukrotnie więcej niż w starej UE 15 (32 osoby/1000M), USA – 22, Norwegia, Szwajcaria poniżej, w Polsce w 2004r. było 42. Koszt nadmiernej administracji stanowi wartość dziury budżetowej.

  • uzależnienie polityków polskich od interesów UE (likwidacja przemysłu stoczniowego, cukrowniczego, itd.), Niemiec i Rosji (Nord Stream, przejęcie ok. 20% koncesji na gaz łupkowy przez Gazprom), lobby globalnego biznesu (oddanie zasobów gazu łupkowego, celowe uzależnienie Polski od globalnego systemu finansowego – MFW, korporacji finansowych, banków, etc.)

  • utrata podstaw rozwoju przedsiębiorczości polskiej poprzez prywatyzację majątku narodowego, przekazanie go podmiotom zagranicznym

b) Problemy społeczne

  • zbudowanie przez kolejne rządy po 1989r. trwałych systemowych podstaw tworzenia biedy, w tym bezrobocia, bezdomności, wykluczenia społecznego, obejmujących 1/3 społeczeństwa

  • dezinformacja i manipulacja informacją przez zależne lobbystycznie media publiczne

  • brak bezpieczeństwa bezpośredniego, socjalnego i energetycznego obywateli (ubóstwo energetyczne)

  • ograniczony dostęp do wiedzy, nauki, innowacji

c) Problemy ładu przestrzennego

  • niewykorzystywanie międzynarodowego potencjału logistycznego skrzyżowania TEN-T II i VI (Multimodalne centra logistyczne, cargo lotnicze)

  • dewaluacja potencjału kolejowego (m.in. brak realizacji projektu „Tiry na tory”)

  • brak ochrony zasobów rolnych, leśnych, przyrodniczych, mieszkalnych, zasobów geotermalnych, wód powierzchniowych i podziemnych (wydanie koncesji obszarowych na węglowodory na 1/3 terytorium Polski wykluczają ochronę tych zasobów)

d) Problemy ekonomiczne

 • celowe uzależnienie (poprzez nadmierne zadłużanie) finansów państwa od globalnego, korporacyjnego systemu lichwiarskiego opartego na emisji pustego pieniądza

 • podporządkowanie interesów Polski interesom UE i globalnemu lobby neoliberalnemu

 • oddanie majątku produkcyjnego za max. 10% wartości podmiotom uzależnionym od od kapitału zagranicznego, które transferują dochody uzyskane w Polsce za granice (generator biedy)

 • celowe pozbawienie Polski bezpieczeństwa energetycznego poprzez „prywatyzację” energetyki wraz z zasobami (za kilka % wartości)

 • oddanie zasobów energetycznych lobby globalnego biznesu korporacyjnego i Gazpromowi (gaz łupkowy i tzw. złoża towarzyszące węgla, rud metali, wód leczniczych, mineralnych i termalnych, solanek) – utrata majątku wielobilionowej wartości, utrata bezpieczeństwa narodowego, energetycznego, finansowego, terytorialnego z uwagi na możliwość wywłaszczania obecnych właścicieli nieruchomości przez koncesjonariusza na powierzchni 1/3 kraju

 • monopolizacja (obecna i planowana) rynku energii konwencjonalnej i jądrowej, gwarantująca wysoką cenę energii, zamiast dostępu do energetyki geotermalnej i OZE, alternatywnej i rozproszonej, jako źródeł energii czystej i taniej

 • ograniczenie możliwości rozwoju regionalnego przez obciążenia samorządów obowiązkami rządowymi bez cedowania środków

e) Problemy środowiskowe

 • systemowe odsuwanie samorządów, NGO i obywateli od udziału w decyzjach środowiskowych, powstających dla podmiotów nastawionych na zysk, kosztem środowiska

 • zadłużanie samorządów przez rząd (cedowanie dodatkowych obowiązków bez cedowania środków) ze szkodą na realizację projektów socjalnych i ochrony środowiska.

 • wyjęcie pieniądza z miejsca problemów środowiskowych (gmina), konsumowanego przez agendy zbierające i rozdające, zamiast pozostawienia środków w gminie

 • celowa blokada OZE (np. na 1 panel fotowoltaiczny trzeba uzyskać koncesję) i geotermii

W/w problemy w Strategii nie zostały zauważone lub nie zostały zdefiniowane.


Strategia ma się opierać na trzech „Filarach”


„Filar innowacji”, bez założenia w Strategii wyraźnego wzrostu środków do poziomu krajów rozwiniętych na edukację, naukę na poziomie wyższym, instytucje B+R+W, nie będzie podstawą do jakiegokolwiek rozwoju, zwłaszcza zwiększenia innowacyjności. Planowana prywatyzacja nauki wyższej nie zapewni wzrostu innowacji w obszarze ekonomicznego rozwoju państwa. Tego rodzaju komercjalizacja nauki jest jej kanalizowaniem w kierunku zawłaszczania innowacji na rzecz globalnego biznesu. Brak rozwiązań wsparcia dla innowacji w zakresie rodzimej przedsiębiorczości.


„Filar efektywności” bez koniecznych zmian w polityce i administracji nie tylko nie stworzy podstawy do pozytywnych zmian, przeciwnie, utrwali degradacyjny trend stagnacji państwa i społeczeństwa.


„Filar równoważenia terytorialnego” wiąże się z oczywistą potrzebą równania szans wsi do miast, Polski wschodniej do centralnej, co nie może być nowym impulsem rozwoju kraju.


Wszystkie „Filary”, dołączone 25 „wyzwań” i „100 projektów” stwarzają pozory uporządkowania. W istocie jest to opracowanie chaotyczne, pomijające rzeczywiste problemy i ich diagnozę, których rozwiązanie powinno być celami szczegółowymi w poszczególnych obszarach problemowych.

W systematyce rozwoju zrównoważonego i zintegrowanego są to:

Polityka i administracja (zupełnie pominięte),

Społeczeństwo,

Ekonomika (w tym gospodarka i finanse),

Ład przestrzenny,

Środowisko (traktowane w Strategii marginalnie, np. bez analizy potężnego ubytku dostępu do wód na skutek wprowadzenia technologii szczelinowania hydraulicznego dla 2000 odwiertów na terenie kraju).


Jak wynika ze Strategii i proponowanych poszczególnych rozwiązań, cały ciężar kosztów planowanych przedsięwzięć będzie jedynie przez narzucenie dodatkowych obciążeń społeczeństwu, a nie w wyniku systemowych zmian, wykorzystania kapitału materialnego (autorzy uznali, że już go nie ma lub nie będzie lub nie jest możliwy do odzyskania w czasie realizacji Strategii), potencjału lokalizacji, zdolności dodatkowego wytwarzania dóbr w wyniku pracy ludzkiej (narodowego wysiłku zbiorowego).


Wnioski:

 1. Strategia jest dokumentem aspołecznym. Zakłada dodatkowe obciążenia dla społeczeństwa, takie jak:

  • ujednolicenie dla wszystkich towarów i usług, w tym dla rolnictwa stawki VAT do poziomu 19%, co spowoduje wzrost cen m.in. żywności

  • wprowadzenie dodatkowych podatków, w tym od majątku

  • likwidacja KRUS

  • podatek węglowy

  • Obciążenie społeczeństwa realizacją wydłużeniem czasu pracy w przedziale od 15 do 67 lat (czyżby do pracy miały pójść dzieci?)

  • brak wizji funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i społecznej

 1. Strategia zakłada dodatkowe obciążenia dla przedsiębiorców i zagraża rozwojowi rodzimej przedsiębiorczości, poprzez:

  • wprowadzenie i utrwalenie systemu zachęt dla wejścia do Polski globalnego biznesu, ze szkodą dla biznesu rodzimego

  • podwyżkę stawki na ubezpieczenie rentowe i zdrowotne wraz z ich konsolidacją

  • utrwalenie barier administracyjnych dla tworzenia i funkcjonowania małej i średniej przedsiębiorczości

  • oddanie wszystkich zasobów surowcowych Polski w tym energetycznych globalnym koncernom jedynie za opłaty koncesyjne stanowiące ok. 0,1% wartości surowców

  • kontynuację wyprzedaży majątku narodowego tzw. „prywatyzacji” wszystkich sektorów gospodarki na rzecz biznesu globalnego

3.Strategia nie uwzględnia problemów środowiskowych, między innymi:

  • ochronę powietrza (stawianie na gospodarkę wysokoemisyjną, węglową, w tym odkrywki i elektrownie węgla brunatnego)

  • ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w obliczu zagrożeń technologią szczelinowania hydraulicznego w co najmniej dwóch aspektach – zanieczyszczenia trwałego środowiska i obciążeń rekultywacyjnych oraz możliwości zczerpania zasobów wód pitnych podziemnych dla potrzeb szczelinowania kosztem braku wody w Polsce

  • ochrony gruntów rolnych i leśnych, obiektów przyrody, dziedzictwa kulturowego itd.

Przewidywane Strategią działania spowodują dalsze ubożenie społeczeństwa i wystawią je na wahania kryzysowe globalnej gospodarki kapitalistycznej, która w żadnym stopniu nie jest tożsama z zapisaną konstytucyjnie społeczną gospodarka rynkową. Obciążą fiskalnie i materialnie Polaków. Dopełniają wizję wywłaszczeń z dotychczas wypracowanego majątku przez poprzednie i obecne pokolenia, która jasno została zapisana w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, będącej opracowaniem komplementarnym do Strategii.

 1. Strategia, która powstała bez udziału społeczeństwa i samorządów, stoi w konflikcie z zasadami samorządności, zrównoważonego rozwoju, społeczną gospodarką rynkową i i innymi zapisami wynikającymi z Konstytucji RP.

 1. Strategia zgodnie ze wskaźnikami w kolejnych latach do roku 2030 jest Strategią stagnacji kraju, a zatem cofnięciem w rozwoju, a nie jego kreacją.

Podsumowanie


Strategia jest antyspołeczna i nie może uzyskać akceptacji społecznej.


Proponujemy dokonanie szerokiej debaty publicznej nad tym opracowaniem, przeprowadzonej we wszystkich miastach wojewódzkich, z udziałem organizacji pozarządowych, ekspertów różnych dziedzin i samorządów, w celu przygotowania dokumentu właściwego.


W obecnym dramatycznym stanie państwa, konsensus wszystkich stron: rządu, samorządu i społeczeństwa, z zachowaniem właściwych proporcji i wzajemnego poszanowania, jest niezbędny dla wypracowania kierunków realnego rozwoju Polski.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Całkowicie podzielamy powyższa opinię. Ponadto uważamy, że strategia dobitnie wskazuje jak wrogie Narodowi Polskiemu siły decydują o jego losie.
Jest to dokument zdrady narodowej pisany pod dyktando globalnych korporacji i wrogich, obcych sił z całkowitym pominięciem szerokiej debaty społecznej oraz interesu Narodu i Państwa Polskiego.
Autorzy strategii zapewne wiedzą, że ta strategia jest nie do przyjęcia przez społeczeństwo polskie, stąd tak wielki pośpiech i krótki czas na konsultacje.
Jest to strategia w której jak w lustrze odbijają się niekorzystne dotychczasowe działania i niecne zamiary doprowadzenia do biedy i zacofania oraz stopniowego unicestwiania Narodu Polskiego pod złudnym i obłudnym szyldem “trzecia fala nowoczesności”.
W rzeczywistości jest to raczej ” fala tsunami”, która ma zniszczyć Polskę i Polaków.Ta strategia jest “falą” nowoczesnego kolonializmu ze stopniowym odbieraniem praw tubylcom.
Istnieje słuszne społeczne przekonanie, że konsultacje są fikcją a wnioski i uwagi społeczeństwa są lekceważone. Rządzący i tak podejmują decyzje i stanowią prawo wedle własnego uznania, głównie w interesie wąskiej grupy osób z pogwałceniem praw innych obywateli.
Przyjęcie tej strategii i jej realizacja będą jednoznaczne z pozbawieniem się elit władzy prawa reprezentowania Narodu i Państwa Polskiego oraz spowoduje konieczność powołania Trybunału Obywatelskiego.

Forum Organizacji Pozarządowych
na Rzecz Obrony Praw i Własności Narodu
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Maria Bejda, Teresa Wojda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"