22 cze 2011

Wycofanie programu "Natura 2000"

Jolanta Chełmińska             Wojewoda Łódzki


Wniosek  w związku ze szkodami  wynikłymi  wprowadzeniem  zagrożeń dla istnienia i rozwoju mojego  warsztatu pracy, gospodarstwa rolnego objętego programem „Natura 2000".


            W związku z objęciem wbrew mojej wiedzy i woli, mojej prywatnej własności, gospodarstwa rolnego, położonego we wsi .................................................... Programem "Natura 2000" i wbrew tej prawdziwej naturze grożby wydobywania gazu łupkowego i składowania w pokładach geologicznych skroplonego CO2 wobec niezastosowania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska art 36 ust 3 i art 39 Ustawy o Ochronie Przyrody z 16.04.2004 r. /Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 / z naruszeniem art 17.ust 1 Ustawy Prawo Wodne z 18.07.2001 r. i art 218 Kodeksu Karnego wnoszę o :
rekompensatę  w wysokości 100 000 zł  słownie złotych:  sto tysięcy  złotych tysięcy
  za utracone dochody i poniesione straty finansowe, narażanie na utratę zdrowia oraz straty moralne, następujące w działaniu ciągłym od 2004 r. będące skutkiem wprowadzenia programu „Natura 2000" poprzez m.in.:
 - Obniżenie wartości gruntów rolnych, zabudowań gospodarstw rolnych  i innych  nieruchomości.
 - Straty wynikłe z zalewania gospodarstw na wskutek zaniechań w gospodarce wodno-melioracyjnej. Zaniechania te są podstawą funkcjonowania programów „Natura 2000"i zmierzają do renaturalizacji, ograniczenia produkcji rolnej na tym bogatym rolniczo terenie
, co jest równoznaczne z narzuceniem ekstensywnego typu gospodarki rolnej i hodowlanej.
 - Ograniczenia swobody działalności w zakresie dysponowania nieruchomościami i zwiększone koszty działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych  w obrębie „Natury 2000" i jej otulinie, oraz 
inwestycjach gminnych.
 - Utrata terenów przyległych do koryta rzeki na rzecz Skarbu Państwa poprzez stopniowe wywłaszczanie, czego dowodem jest wywłaszczenie, wbrew mojej wiedzy i zgody, niezgodnie z art.17 ust.1 Ustawy Prawo Wodne z 18.07.2001r. z póżn.zm. mojej działki gruntu , przylegającego bezposrednio do koryta rzeki, a nie mającego znamion terenu w naturalny sposób zajętego przez rzekę Bzurę.
Planowana budowa elektrowni wodnej na rzece Bzura w Strugienicach, Sobocie, Klewkowie, ze zbiornikiem wodnym, bez określenia jego wielkości i wykupu przyległego terenu budzi uzasadnioną obawę o zamiar
 rugowania rolników z ich własności, dalszego wywłaszczania  terenów łąk , które są podstawą hodowli zwierząt na naszym terenie.
 -  Straty moralne, naruszenie moich dóbr osobistych, nękanie, dyskryminację, narażanie mnie na ciągły stres uznany przez WHO jako choroba cywilizacyjna.


W związku z powyższym żądam :
Wycofania programu "Natura 2000", wobec pogwałcenia praw zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w prawie międzynarodowym .

Traktowania mnie jako rolnika i grupy zawodowej rolników indywidualnych na równi z innymi grupami zawodowymi i zaprzestania dyskryminacji.
   Zakazu budowy elektrowni wodnych na rzecze Bzurze, oraz wydobywania gazu łupkowego oraz składowania skroplonego CO2 pod ziemią na terenie całego województwa a także całej Polski oraz wszelkich innych zagrożen sprowadzanych na nasz teren podstępnie, bez jakiejkolwiek konsultacji społecznej.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"