4 wrz 2012

Wycieki ropy z platform w Zatoce Meksykańskiej i na Morzu Północnym

Parlament Unii Europejskiej dyskutuje:
Posiedzenie 19 września 2012 r.  
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
PROJEKT OPINII (Poprawki 1-63)
Poprawki 64-240

Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej z poszukiwaniem,
badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
(COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Justas Vincas Paleckis
Bezpieczeństwo działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i
eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
ENVI/7/07803
***I 2011/0309(COD) COM(2011)0688 – C7-0392/2011
Sprawozdawca komisji opiniodawczej:
Justas Vincas Paleckis (S&D) PA – PE491.315v01-00
Przedm. właśc.: ITRE* – Ivo Belet (PPE) PR – PE491.285v01-00
Rozpatrzenie poprawek w dniu 06/09/2012 - 10:30 h.
oraz dla poprawek 64-240 w dniu 19/09/2012 - 09:00 h 
Termin składania poprawek: 12 lipca 2012 r., godz. 12.00Wyciek ropy naftowej z platformy Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej, a ostatnio
wyciek gazu z platformy wydobywczej ropy i gazu Elgin na Morzu Północnym z całą
jaskrawością uwypukliły konieczność rozwiązania problemów związanych z
bezpieczeństwem instalacji służących do wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż
podmorskich oraz zapewnienia ochrony środowiska morskiego UE w przypadku poważnych
wypadków.


Z tego powodu sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji jako kluczowy
instrument zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa i norm ochrony środowiska w UE.
Jednak sprawozdawca jest przekonany, że wniosek ten można w wieloraki sposób wzmocnić,
aby rzeczywiście zapewnić realizację założonych celów.
Wniosek powinien wyraźniej zobowiązywać operatorów do posiadania gwarancji
finansowych koniecznych do pokrycia kosztów oczyszczania i odszkodowań w przypadku
poważnego wypadku. Sprawozdawca uważa, że jest to zgodne z podstawową zasadą prawa
UE w zakresie środowiska, tzn. że zanieczyszczający powinien płacić.
Ponadto postanowienia dotyczące udziału społeczeństwa należy wzmocnić zgodnie z
obowiązującym prawem międzynarodowym i prawem UE w tej dziedzinie, a także należy
przewidzieć, że zainteresowana społeczność będzie informowana o poważnych wypadkach
oraz o krokach podejmowanych w celu ograniczenia szkód dla środowiska i zdrowia
ludzkiego.
Od organów wydających zezwolenia należy wymagać, aby w toku rozpatrywania wniosków o
udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności związanej z wydobyciem ropy naftowej
i gazu ziemnego ze złóż podmorskich zwracały szczególną uwagę na wrażliwe pod względem
ekologicznym środowisko morskie i przybrzeżne, natomiast pracowników należy objąć
większą ochroną przy anonimowym zgłaszaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa i
środowiska.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"