4 wrz 2012

Dyskusja nad poprawkami do sprawozdania Sonika

Parlament Unii Europejskiej dyskutuje:
Posiedzenie 19 września 2012 r.  
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
Projekt sprawozdania
Bogusława Sonika
(PE483.605v01-00).pdf

w sprawie wpływu działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju
łupkowego na środowisko
(2011/2308 (INI))
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawca: Bogusław Sonik

Poprawki 1-166.pdf

Petycja z poleceniami głosowania nad poprawkami (po francusku)
http://www.petitions24.net/projet_de_rapport_sonik_sur_les_incidences_des_gaz_de_schiste#form

Wybór poprawek:

Poprawka 44
Corinne Lepage
Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)
Projekt rezolucji
Poprawka
Ea. mając na uwadze, że kilka państw członkowskich, a także inne państwa na całym świecie i szereg stanów USA wprowadziło już zakaz lub moratorium na stosowanie szczelinowania hydraulicznego do celów wydobycia gazu łupkowego i olei łupkowych lub innych „zwartych” formacji skalnych, lub rozważa wprowadzenie takiego zakazu lub moratorium;


Poprawka 48
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils
Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)
1a. apeluje do państw członkowskich
o niezezwalanie na dalszą działalność
związaną z wydobyciem gazu łupkowego,
oleju łupkowego i metanu z pokładów
węgla, zważywszy na poważne ryzyko
środowiskowe i zdrowotne związane ze
szczelinowaniem hydraulicznym do celów
wydobycia gazu łupkowego;

Poprawka 49
Corinne Lepage
Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)
Projekt rezolucji Poprawka
1a. zważywszy na poważne ryzyko środowiskowe i zdrowotne związane ze szczelinowaniem hydraulicznym do celów wydobycia gazu łupkowego, zwraca się do państw członkowskich o rozważenie wprowadzenia zakazu stosowania szczelinowania hydraulicznego oraz moratorium na wydobycie gazu łupkowego i olei łupkowych lub innych „zwartych” formacji skalnych, dopóki nie zostaną opracowane inne, mniej ryzykowne techniki;

Poprawka 67
Carl Schlyter, Michèle Rivasi
Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)
Projekt rezolucji Poprawka
4a. wzywa Komisję do wdrożenia
ogólnounijnych ram zarządzania ryzykiem
związanym z poszukiwaniem lub
wydobyciem niekonwencjonalnych paliw
kopalnych w celu zapewnienia, że
zharmonizowane przepisy dotyczące
ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska
będą miały zastosowanie we wszystkich
państwach członkowskich;

Poprawka 95
Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils
Projekt rezolucji
Ustęp 11b (nowy)
Projekt rezolucji Poprawka
11b. wzywa Komisję do włączenia
szczelinowania hydraulicznego do
załącznika III do dyrektywy w sprawie
odpowiedzialności za środowisko oraz do
wprowadzenia wymogu posiadania
obowiązkowego zabezpieczenia
finansowego lub ubezpieczenia na
pokrycie szkód wyrządzonych
w środowisku;

Poprawka 99
Linda McAvan, Kathleen Van Brempt, Kriton Arsenis, Jo Leinen
Projekt rezolucji
Ustęp 12
12. dostrzega zapotrzebowanie na bardzo dużą ilość wody w przypadku szczelinowania hydraulicznego; uznaje, że wymogi dotyczące wykorzystania wody podczas wydobycia gazu łupkowego mogłyby wywrzeć znaczącą presję na dostawy wody na szczeblu lokalnym,
zważywszy na to, że zasoby wodne w wielu częściach Europy są już nadwyrężone;
podkreśla również potrzebę zwiększenia zapasów wody z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań hydrologicznych;

Poprawka 102
Corinne Lepage
Projekt rezolucji
Ustęp 12
Projekt rezolucji Poprawka
12. wyraża zaniepokojenie
konsekwencjami zużywania dużej ilości wody w przypadku szczelinowania hydraulicznego, zwłaszcza w świetle potencjalnych konfliktów związanych z użytkowaniem, skutków odprowadzania i magazynowania ścieków, które nie są ponownie wykorzystywane, oraz niewystarczających zdolności w zakresie oczyszczania tych ścieków; podkreśla również potrzebę zwiększenia zapasów wody z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań hydrologicznych i systemów oczyszczania ścieków;

Poprawka 113
Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils
Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)
Projekt rezolucji
Poprawka
13a. zgadza się z przeprowadzoną przez Komisję analizą, z której wynika, że art. 11 ust. 3 lit. j) ramowej dyrektywy wodnej zakazuje powtórnego wprowadzania do formacji geologicznych zużytych wód celem ich usunięcia;

Poprawka 114
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Esther de Lange
Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)
Projekt rezolucji Poprawka
13a. jest świadomy tego, że aby dotrzeć do
gazu łupkowego oraz miejsca, w którym
można przeprowadzić szczelinowanie
hydrauliczne, najpierw należy przedostać
się przez zasoby wody pitnej; będzie to się
jednak wiązało z ryzykiem zanieczyszczenia tej wody;

Poprawka 127
Kriton Arsenis
Projekt rezolucji
Ustęp 17
17. wzywa do ścisłego stosowania norm
obowiązujących w zakresie ścieków oraz
wymaganych planów zarządzania
gospodarką wodną przez operatorów we
współpracy z właściwymi organami;
podkreśla jednak, że istniejące
oczyszczalnie ścieków nie są odpowiednio
wyposażone w sprzęt do oczyszczania
ścieków pochodzących ze szczelinowania
hydraulicznego i że mogą uwalniać
zanieczyszczenia do rzek i strumieni;


Poprawka 136
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils
Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)
Projekt rezolucji Poprawka
18a. wzywa Komisję do zwrócenia się do
Europejskiej Agencji Chemikaliów o
przeprowadzenie ręcznej analizy
dokumentacji rejestracyjnej, jej
aktualizacji oraz zgłoszeń złożonych przez
przedsiębiorstwa wykorzystujące
chemikalia w odniesieniu do chemikaliów,
które mogą być wykorzystywane do
szczelinowania hydraulicznego gazu
ziemnego, ropy lub metanu z pokładów
węgla w celu sprawdzenia, czy scenariusze
narażenia i środki zarządzania ryzykiem
są właściwe i są realizowane w terminach
wymaganych na mocy REACH, oraz
w celu sporządzenia sprawozdania do
końca 2012 r.;

Poprawka 158
Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Sabine Wils
Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)
Projekt rezolucji Poprawka
20a. zważywszy na negatywny wpływ na środowisko, zdrowie i użytkowanie gruntów oraz na brak możliwości zagwarantowania niepogorszenia się stanu zasobów wodnych w związku ze szczelinowaniem hydraulicznym, wzywa wszystkie państwa członkowskie do wstrzymania prowadzonej działalności związanej z gazem łupkowym i innymi NPK oraz do powstrzymania się od wydawania dalszych zezwoleń na realizację nowych projektów dotyczących zarówno poszukiwań, jak i wydobycia;
Rozczarowanie: D. Szwed nie jest patriotą. Minęła dwudziesta - Fakty i mity o łupkach


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga! w razie trudności w opublikowaniu komentarza np. anonimowo, (patrz pod "wybierz profil..") proszę kommentować e-mailem na adres webmaster@iddd.de z zaznaczeniem "jako komentarz"